Politikken

Sterke fellesskap

Verdal Arbeiderpartis overordnede mål er å bygge et sosialdemokratisk vekstsamfunn. Det vil si at vi jobber for en inkluderende og rettferdig fordelingsmodell. Vi ønsker små forskjeller, høy grad av fellesskap, og et sterkt selvstendig Verdal. 

Vi mener ansvarlig, helhetlig og langsiktig styring av kommunens økonomi setter Verdal Arbeiderparti i posisjon for å for tilby Verdalingene store investeringerer i skole og helse i kommende periode. 

Vi er opptatt av verdiskaping, for at vi igjen skal ha verdier å fordele. Derfor er næringspolitikk svært viktig for oss. Det samme er oppvekst og skole. Det sikrer samfunnet ungdommer som er godt rustet forarbeidslivet – og den enkelte grunnlaget for et godt liv. Vi mener det er det offentliges oppgave å tilby gode helsetjenester og en trygg eldreomsorg. 

Vi jobber for et rikt kulturliv, og et innholdsrikt fritidstilbud som gir rom for mangfold og en meningsfull hverdag for alle. De store 

oppgavene løser vi best i fellesskap – Verdal´n bygge vi best ilag!

En gruppe ungdomsskole elever sitter samlet rundt læreren sin. Foto: Øivind Haug

Familien er det viktigste felleskapet for barna, og vi mener at en god oppvekstpolitikk tar tak i de utfordringene som familier opplever i hverdagen.

En god oppvekst for alle i Verdal

Vi vil ha en god og offentlig skole som gir alle barn, uansett forutsetninger, de samme mulighetene til å lykkes i hverdagen og i framtiden. En god skole er avgjørende for en god oppvekst og et solidarisk, demokratisk og produktivt samfunn, og gir alle et felles grunnlag for kunnskap, kultur og verdier. En god offentlig skole er sørger for små forskjeller. Vi vil at alle elever og ansatte skal få tilbringe skolehverdagen sin i sunne og gode bygg. Bygg som er tilpasset framtiden både med tanke på kapasitet og funksjonalitet. Flere av våre skoler er bygd på 1970-tallet og fremstår nå nedslitt. Gode fysiske omgivelser er helsefremmende og viktig for at elevene skal trives og lære godt. Vi vil derfor gjennomføre planen om å pusse opp skolene i Vinne/Ness og på Ørmelen, samt bygge en ny Stiklestad/Leksdal barneskole. 

Verdal Arbeiderparti vil:

 • Sørge for gode og trygge oppvekstsvilkår for alle barn, og sikre like muligheter uavhengig av foreldrenes økonomi.
 • Gjennomføre nybygg og renovering av Vinne/Ness skole, Ørmelen skole og Stiklestad/Leksdal skole.
 • Arbeide for et gratis skolemåltid på alle skoler i Verdal.
 • Starte opp en langsiktig Fritidsreform i samarbeid mellom foreldre, barn, skole, SFO, Kulturskole, idrettslag og andre foreninger.
 • Ha fortsatt fokus på tidlig forebygging.
 • Jobbe for en effektiv avdekking og oppfølging av mobbesaker i skole.
 • Sørge for fortsatt full barnehagedekning, og et godt samarbeid med de private barnehagene.
 • Legge vekt på ungdomsdemokrati og samarbeide med ungdomsrådet
 • Satse på gode og aktivitetsfremmende uteområder i skoler og barnehager.
 • Utarbeide en langsiktig målsetting om at alle skolebygg skal være tilrettelagt for alle, uansett funksjonsnivå.
 • Videreføre og videreutvikle den sterke satsningen på grunder- og entreprenørskapsopplæring, og knytte næringslivet stadig tettere til elevenes skolehverdag.
 • La læreren være lærer, og i samarbeid med lærerne fjerne tidstyver i skolen slik at lærerne får bedre tid til elevene.
 • Beholde søndag som fridag.
 • Vurdere å etablere e-helsetilbud for skoleelever og arbeide for å styrke tilstedeværelsen av helsesykepleierne i skolen.
 • Jobbe for mer fysisk aktivitet i skolen
En eldre kvinne geleides gjennom gangene av et sykehjem av en sykepleier. Foto: Øivind Haug

Når helsa svikter trenger vi gode helsetjenester.

En helsepolitikk for alle og en verdig eldreomsorg

Gode helse- og velferdstjenester er kjerneområder i en kommunes drift, og disse tjenestene skal være et godt supplement til innbyggernes trygghet og verdighet. Å klare seg selv har stor betydning for den enkeltes selvfølelse, og derfor er fokus på hverdagsrehabilitering svært viktig for innbyggere som har opplevd tap av selvstendighet. 

Verdal Arbeiderparti deler Statens overordnede føringer om at brukeren skal få leve hele livet med størst mulig grad av aktivitet og egenmestring i sin egen heim lengst mulig, og på best mulig måte. Som velferdsprodusent vil kommunen forholde seg aktivt til disse styringssignalene. Dette stiller krav til kommunen som tjenesteyter og som samarbeidspartner med brukere, pårørende, frivillige og ideelle organisasjoner. Det gjelder også ved utvikling og tilpasning av kommunens totale tilbud. Framtidas eldrepolitikk må ha en bredere tilnærming enn pleie og omsorg alene. Fokuset på livskvalitet og på mulighetene til å leve et aktivt liv også i høy alder, vil stille økende krav til et bredere og større tilbud av aktiviteter til innbyggerne fra kommunens side, men gjerne også i samarbeid med frivillige lag og foreninger 

Det blir flere eldre i Verdal kommune. Samtidig øker levealderen, og våre eldre har bedre helse enn før. Det er derfor viktig å tilrettelegge for en løpende utvikling av et stadig mer helhetlig tilbud for eldre. Verdal Arbeiderparti vil derfor blant annet arbeide for mer bruk av velferdsteknologi og en sterkere mobilisering av alle samfunnets omsorgsressurser – eksempelvis pårørende, frivillige, ideelle organisasjoner med mere. Det er Verdal Arbeiderpartis målsetting å videreutvikle bolig– og omsorgstilbudet slik at vi som kommune evner å favne om flest mulig brukere på en stadig bedre og mer individuelt tilpasset måte. 

Verdal Arbeiderparti vil:

 • Bygge 132 moderne sykehjemsplasser/institusjonsplasser i første byggetrinn av nye Verdal Bo- og behandlingssenter på tomta ved Verdal Videregående skole.
 • Igangsette andre byggetrinn i nye Verdal Bo- og Behandlingssenter med en utbygging og økning av antall omsorgsboliger med heldøgns pleie- og omsorgstjenester.
 • Arbeide for å styrke den hjemmebaserte omsorgen. Det er en sentral målsetting i helse- og velferdspolitikken å kunne bidra til at den enkelte bruker kan leve et velfungerende og tilpasset liv lengst mulig i sin egen bolig.
 • At alle skal ha en trygg og funksjonell bolig enten behovet er sykehjemsplass, omsorgsbolig med eller uten bemanning, eller tilpasset bolig. Det er en forutsetning for et godt liv!
 • Sikre at det serveres god og næringsrik mat fra vårt kommunale kjøkken.
 • Jobbe for ny teknologi som gir eldre økt trygghet og større innflytelse på egne liv.
En landevei strekker seg gjennom landskapet, i bakgrunnen går sola ned bak et fjell. Foto: Øivind Haug

Vi vil sikre livsgrunnlaget for nåværende og framtidige generasjoner ved bærekraftig forvaltning av naturresursene, og reduksjon i klima og miljøutslipp.

Vi tar klima og miljø på alvor

Vi ønsker å legge til rette for en god arealutnyttelse, et bedre kollektivtilbud og et sammenhengende gang- og sykkelveinett som gjør at det blir enkelt for folk å være miljøvennlige i hverdagen. 

Det foreligger en konsesjonssøknad til NVE om vindkraftverk i verdalsfjella. Verdal Arbeiderparti mener at konsekvensene for spesielt reindriftsnæringen, landskap, friluftsliv, ferdsel og inngrepsfrie områder vurderes å være av betydelig negativt omfang, som ikke vil kunne oppveies av de potensielle positive sidene knyttet til verdiskaping og sysselsetting.

 Vi mener at det eksisterer det langt mer skånsomme alternativer på fornybar energi, for eksempel innenfor vannkraft og offshore-vindkraft, som er å foretrekke foran utbygging i våre felles fjellområder

Verdal Arbeiderparti vil:

 • Holde fast på at det ikke skal være vindindustri i Verdalsfjella
 • Videreføre utviklingen av et helhetlig sykkelveinett
 • Fortsette byggingen av en god infrastruktur for gående, syklende og kjørende
 • Jobbe for miljøvennlige løsninger for kunstgressbaner
 • Være pådriver for en tiltaksplan mot plast og marin forsøpling i kommunen
 • At kommunen skal gjøre klimavennlige innkjøp og sette miljøkrav ved anbudsutlysninger
 • At kommunale bygg skal være miljøvennlige og klimaeffektive
 • Sikre en miljøvennlig arealbruk både når det gjelder næring og bolig
 • Øke antall lade punkter for el-biler.
 • Jobbe for at kommunens bilpark på sikt skal være fossilfri
 • Legge til rette for «park and ride» for pendlere
 • Sørge for reguleringsplaner som sikrer grønne områder
 • Ha som mål at kommunens barnehager og skoler skal ha Grønt flagg-sertifisering
 • Bidra til en bærekraftig utvikling av landbruket og sikre jordbruksområder for framtidig matproduksjon
 • Støtte opp om arbeidet med å restaurere bekkene våre for å bedre sjøørretens levekår.
Tre renholdsarbeidere står med moppene sine i et nybygg. Foto: Øivind Haug

Verdal Arbeiderparti er opptatt av et verdig og likeverdig arbeidsliv.

Trygghet for jobb og trygghet på jobb

Et organisert arbeidsliv er et kjennetegn ved den norske samfunnsmodellen og er av uvurderlig verdi for kommunens innbyggere og ansatte. Partssamarbeid har lange tradisjoner i Norge, og i mange sammenhenger blir dette partssamarbeidet framhevet som en viktig årsak til at Norge har relativt små inntektsforskjeller, at vi har høy sysselsetting, at vi har gode kollektive velferdsordninger og at det norske samfunn preges av stor endringsevne og fornyelse. 

Deltidsansettelser er en av arbeidslivets store utfordringer. Mer en enn hver tredje sysselsatte kvinne jobber deltid i Norge. Dobbelt så mange kvinner som menn jobber i deltidsstillinger. Dette er ikke bare et kvinneproblem og en utfordring for den enkelte, det er også et samfunnsproblem fordi deltid går utover kvaliteten på tjenestene som tilbys til våre innbyggere. For mennesker som mottar helsehjelp er det en fordel at de ansatte jobber heltid ettersom det gir mer kontinuitet og færre hjelpere å forholde seg til. 

Verdal Arbeiderparti legger stor vekt på at vi skal være en utviklingsorientert kommune hvor det er kultur for medinnflytelse i arbeidet med tjenestetilbud, organisering og arbeidsmetoder. 

Verdal Arbeiderparti vil:

 • Som overordnet arbeidsgiver omtale de ansatte i kommunen med respekt, og støtte dem i arbeidet med å gi innbyggerne best mulig tjenester.
 • Styrke heltidssatsinga i alle sektorer i kommunen ved å prioritere økning i andelen hele, faste stillinger. Verdal kommune skal bli en heltidskommune.
 • Utvide lærlingeordningen i kommunen til 2 lærlinger pr. 1000 innbygger
 • Sørge for offentlig eierskap og folkevalgt kontroll over samfunnets infrastruktur.
 • Verdal Arbeiderparti vil gjennom kommunens anbuds- og innkjøpspolitikk aktivt bekjempe svart arbeid, arbeidslivskriminalitet og sosial dumping bl.a. gjennom krav om tariffavtale og lærlingeordning
 • Fortsatt løse kommunale oppgaver i kommunal regi.
 • Legge vekt på rekrutteringsarbeid og kompetanseutvikling blant kommunens ansatte.
 • Arbeide for en aktiv livsfasepolitikk.
 • Arbeide kontinuerlig for å redusere sykefraværet i kommunen gjennom et aktivt engasjement i arbeidsmiljøspørsmål
 • Utvikle en «Verdalsmodell» som krav til alle leverandører som leverer varer og tjenester til Verdal Kommune for å forhindre sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.
Portrettbilde av en ung mann med vernehjelm. Foto: Øivind Haug

Vårt fokus skal være å legge til rette for at det skapes flere arbeidsplasser i Verdal.

En aktiv politikk for næringslivet

Næringslivet i Verdal har direkte betydning for verdiskaping og sysselsetting i vår region. Næringslivet påvirker alle samfunnsområder, og har stor betydning for folkehelsen. Næringslivet er avgjørende for at Verdal kommune skal kunne ha en positiv utvikling som innbyggerne vil identifisere seg med. 

I Verdal kommune, jobber tre av fire i privat sektor. Med en slik samfunnsstruktur er det viktig å legge til rette for utvikling av industriområdet og Verdal industripark. Industriparken har hatt en eventyrlig utvikling og betydning for Verdalssamfunnet, og har i dag også en rolle som regional utviklingsmotor. Gjennom en langsiktig plan- og reguleringspolitikk legger vi grunnlag for forutsigbarhet og muligheter for utvikling i den retningen som næringslivet behøver. Videre vet vi at det kommunale inntektssystemet følger innbyggeren, ikke arbeidsplassen. En viktig målsetting blir da å ta ut vekst og verdiskaping i næringslivet i form av økt bosetting. Det blir også viktig å søke en god balanse med andre arealformål i og rundt industriparken. 

Verdal Arbeiderparti vil:

 • Tilrettelegging av næringsarealer og infrastruktur gjennom beslutninger i arealplaner og i reguleringsplaner
 • Tilrettelegging for gründere gjennom førstelinjetjeneste og inkubatortjenester
 • Tilgang til rådgivningstjenester
 • Bidra til utvikling av faglige og praktiske ferdigheter innen entreprenørskap
 • Støtte til næringsutviklingsprosjekt
 • Utvikle samhandlingsarenaer og Ivareta vertskapsrollen for ulike typer offentlig virksomhet
 • Gi næringslivet stabile og forutsigbare rammevilkår
 • Ha en lyttende og imøtekommende holdning til næringsaktørenes preferanser
 • Være forutsigbar når det gjelder arealpolitikk og arronderingsspørsmål
 • Være en konstruktiv samarbeidspartner med næringslivets ulike organisasjoner, ulike utviklingsaktører, fylkeskommune og NAV
 • Føre en aktiv boligpolitikk både i og rundt sentrum, og i distriktene i vår langstrakte kommune
 • Utvide Verdal Industripark arealmessig. Vi vil legge økt trykk på å utvikle Ørin Nord i partnerskap med Trondheim Havn og med industrielle partnere
 • Utvikle infrastruktur av ulike slag; vei, gang- og sykkelstier, vann og avløp, ulike mobil- og nettløsninger. Det offentlige ansvaret er fordelt mellom ulike forvaltningsnivå og aktører på disse områdene. Vi vil at Verdal kommune stadig skal ta en aktiv rolle som pådriver og «oppmann» i slike spørsmål.
 • Renovere og reasfaltere gater og gangvegene i de boligområdene som tidligere er etablert i Verdal. Vi har som ambisjon at alle boligområder skal ha være ferdig renovert og reasfaltert innen 2030