Rettferdig fordeling

kampen mot økende forskjeller

Norge har alltid vært et land med små forskjeller mellom folk. Dette er et gode vi lett tar for gitt, og som er lagt under sterkt press av Høyre - og FrP- regjeringen. De siste årene har forskjellene mellom de som har mest og de som har minst økt kraftig, ikke minst grunnet dagens regjerings massive skattekutt til de som allerede har mest fra før.

Vi er på vei mot et samfunn hvor størrelsen på lommeboka i større grad avgjør hvilke muligheter man har i livet. Dette er ikke en utvikling Arbeiderpartiet ønsker.

Vår felles velferd er helt avhengig av at den store majoriteten i arbeidsfør alder jobber og betaler skatt. Selve samfunnskontrakten vår bygger på at alle skal yte etter evne slik at de som har særlige behov skal få disse dekket.

Arbeiderpartiet ønsker et samfunn med små forskjeller og like muligheter for alle. I dag ser vi at utviklingen går motsatt vei. Fattigdommen øker, noe som i særdeleshet rammer stadig flere barn.

I tillegg rammes mange vanskeligstilte grupper av regjeringens prioriteringer gjennom usosiale kutt i stønadsordninger og en stadig økende svekkelse av arbeidslivsordninger.

Trøndelag Arbeiderparti kan ikke akseptere at de som har mest fra før får store skattekutt, mens vanlige folk og vanskeligstilte må ta større andel av skattebyrden. Kuttene i formuesskatten må reverseres, og smutthullene for skatteunndragelse må tettes.

Arbeiderpartiet står for en mer sosial fordeling av skatt, der vanlige arbeidsfolk får lavere skatt, mens de med høye inntekter skal betale mer. Det handler om å yte etter evne og få etter behov.

Trøndelag Arbeiderparti vil:

-          Innføre et nytt nivå i trinnskatten, hvor all lønnsinntekt over to millioner skattelegges minst 65 %, og all lønnsinntekt over fem millioner skattelegges minst 75 %

-          Redusere satsene for de med lavest inntekt

-          Gjeninnføre formuesskatten til 2013-nivå

-          Gjeninnføre skatt på arv og heve fribeløpet

-          Fastsette 100 % ligningsverdi på sekundærbolig

-          Øke skatten på sekundærbolig slik at utleiemarkedet jevnes ut

-          En tydeligere politikk som går i favør av de svakeste

-          Øke innsatsen i kampen mot barnefattigdom

 

En egen bolig er et grunnleggende gode som skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av inntektsnivå. Da må vi også ha gode boligsosiale virkemidler som målretter tiltak rettet mot grupper i befolkningen som har store utfordringer i dagens boligmarked. Startlånsordningen er et viktig virkemiddel til hjelp for de som ikke har mulighet til å få lån i bank eller mulighet til boligsparing. Startlånsordningen omfattet tidligere også unge førstegangsetablerere. Kravene er den senere tid skjerpet inn, slik at denne gruppen nå faller utenom. For de som sliter med å komme inn på boligmarkedet er muligheten til å få et startlån viktig - også for gruppen av unge førstegangsetablerere.

Trøndelag Arbeiderparti vil:

-          Styrke startlånsordningen

-          Styrke og utvikle Husbankens rolle og øke Husbankens lånerammer

-          Gjennomgå startlånsordningen og se på muligheten for om ordningen kan gjelde ungdom i etableringsfasen

-          Utvikle en helhetlig boligpolitikk med sikte på å skape større rettferdighet i boligmarkedet

-          Utrede tiltak for å motvirke den stadige prisøkningen innen boligmarkedet

original